Địa chỉ nhà:

ecoligo GmbH

Invalidenstraße 112

10115 Berlin

Liên hệ:

www.ecoligo.com

hello@ecoligo.com

+49 30 76737398 0

Đại diện bởi:

Martin Baart & Markus Schwaninger

Đăng ký mục:

Tòa án địa phương Berlin (Charlottenburg)

Số đăng ký: HRB 175853

Mã số thuế (USt-Ident-Nr.):

DE306037760