Phỏng vấn ông Emil Mawuli Kofi Afenyo, Giám đốc Đại học Central University

Chúng tôi hỏi Giám đốc điều hành của Đại học Central, ông Emil Mawuli Kofi Afenyo:

  • Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về lịch sử của trường Đại học Miền Trung?
  • Bạn tự hào về điều gì ở Central University?
  • Những vấn đề bạn gặp phải trong việc cung cấp năng lượng cho Đại học Central là gì?
  • Bạn có ý tưởng cung cấp năng lượng mặt trời cho trường đại học khi nào?
  • Yếu tố quyết định cho sự hợp tác với ecoligo là gì?